Nom: Alfonso Borri
Adreça: Cellés
Tipus d'indústria:  
Història:  
Llicències d'obra: AHS.AMH-262 exp.31/1918

Matrícules industrials:

No s'han localitzat matrícules al barri, cosa que indica que tenia la seu fora de Gràcia o bé que no va arribar a construir-se mai.
Llicències de motors: