Nom: Vicente Amigó.
Adreça: C. Clarís.
Tipus d'indústria:  
Història:

Llicències d'obra: AHS.AMH-273. exp.115/1920

Matrícules industrials:

No s'han trobat llicències, cosa que fa pensar en que la seu no es trobava al barri o bé que no va arribar a construir-se mai.
Llicències de motors: