Nom: Antonio Alcover.
Adreça: Clarís.
Tipus d'indústria:  
Història:

Llicències d'obra: AHS.AMH-270. exp.287/1919

Matrícules industrials:

No s'han trobat llicències, cosa que fa pensar en que la seu no es trobava al barri o bé que no va arribar a construir-se mai.
Llicències de motors: